• willa aga
 • willa aga

Regulamin

REGULAMIN DOMU GOŚCINNEGO WILLA AGA

 • Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony). Przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
 • Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka.
 • W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
 • Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 9:00 do 22:00.
 • Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu, w trakcie zameldowania.
 • Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 • Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.
 • Zarząd ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 • Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
 • W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów.
 • Nie akceptujemy zwierząt domowych
 • Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.
 • Właściciel ośrodka nie zapewnia środków higieny osobistej (ręczniki, papier toaletowy itp.)
 • W dniu wyjazdu należy zwrócić klucze od pokoju właścicielowi obiektu.
Willa Aga
Domki u Agi